نمونه کار شبکه ای 4

دکتر وحید احدنژاد

بازاریابی میکرو

تاثیر عوامل اجتماعی در بازاریابی

پرسونا

مرکز گوهر شناسی دانشگاه پیام نور

بازاریابی اینستاگرام

بازاریابی چریکی

بازاریاب به چه کسی گفته می شود و چه وظایفی بر عهده دارد؟

آشنایی با مفهوم ATL و BTL و TTL در تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی جنجالی

فهرست